Jak odbiorca powinien minimalizować ryzyko przyjęcia oferty zmiany sprzedawcy od nieuczciwego przedstawiciela handlowego?

Urząd Regulacji Energetyki podejmuje działania na rzecz eliminowania nieuczciwych praktyk przedstawicieli handlowych oferujących zmianę sprzedawcy. W przypadku otrzymania oferty zmiany sprzedawcy odbiorca powinien:

  • upewnić się, że osoba składająca ofertę jest rzeczywiście przedstawicielem przedsiębiorstwa energetycznego, za którego się podaje; odbiorca powinien zatem poprosić o okazanie legitymacji służbowej bądź identyfikatora lub upoważnienia;
  • przed podpisaniem umowy sprzedaży energii należy dokładnie zapoznać się z jej treścią, sprawdzając nazwę dostawcy, określone w umowie opłaty, okres obowiązywania umowy, warunki jej rozwiązania;
  • nie należy ulegać presji przedstawiciela handlowego, w przypadku namawiania do szybkiego podpisania umowy bez uprzedniego jej przeczytania - odbiorca nie powinien podpisywać umowy tylko na podstawie zapewnienia ze strony przedstawiciela handlowego, iż ten dokładnie przedstawił ofertę;
  • w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do treści umowy  należy poprosić przedstawiciela handlowego, aby pozostawił druk umowy oraz kontakt do siebie, a wątpliwości można wyjaśnić kontaktując się - na przykład - telefonicznie z Biurem Obsługi Klienta danego przedsiębiorstwa lub z Punktem Informacyjnym dla Odbiorców Energii i Paliwa Gazowego Urzędu Regulacji Energetyki, tel. 22 244 26 36;
  • dopilnować by po zawarciu umowy odbiorca otrzymał egzemplarz podpisanej umowy wraz ze wszystkimi jej załącznikami (cennik, ogólne warunki umowy, wzór oświadczenia o odstąpieniu z oznaczeniem nazwy oraz adresem siedziby tego przedsiębiorstwa).

Niechęć przedstawiciela handlowego do postępowania w opisany wyżej sposób może być sygnałem o nieuczciwej ofercie z jego strony.

Urząd Regulacji Energetyki informuje, że:

  • nie wysyła swoich przedstawicieli, ani pracowników Urzędu, do domów konsumentów;
  • nie udziela przedsiębiorstwom energetycznym żadnych upoważnień do występowania w imieniu Urzędu;
  • nie jest stroną umów sprzedaży energii elektrycznej lub paliw gazowych;
  • traktuje wszystkich sprzedawców energii w sposób równoważny i niedyskryminacyjny - nie rekomenduje zatem wyboru oferty konkretnego, wybranego sprzedawcy.

Urząd Regulacji Energetyki zachęca do zapoznania się z publikowanym w serwisie internetowym Urzędu Zbiorami Praw Konsumentów i materiałami informacyjno-edukacyjnymi dotyczącymi kwestii zmian sprzedawcy.

A
A+
A++
Drukuj
PDF
Powiadom